Udostępnianie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina www.bip.malopolska.pl/ugzegocina , może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

BIP_Logo.jpg

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który może być złożony w formie:  ustnej lub telefonicznej, pisemnej,  elektronicznej  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: gmina@zegocina.pl

Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku prawidłowych danych wskazanych powyżej.

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Gminy Żegocina powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Żegocina.