Samorząd

Header_Samorzad.jpg
Urzad_Gminy_Rzut_Centrum.jpg

Samorząd Gminy Żegocina 

Samorząd Gminy Żegocina to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w radzie gminy, która z mocy prawa powołana jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażona w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań. 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta (organ wykonawczy). 

Wójt Gminy Żegocina

Sekretarz Gminy Żegocina

Skarbnik Gminy Żegocina