Plan gminy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻEGOCINA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina

ZMIANY: