XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XXV SESJA - 28.06.2017

   Jubileuszowa, dwudziesta piąta w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Żegocina, nie miała charakteru świątecznego. Radni stawili się w komplecie i w większości czynnie, nawet emocjonalnie brali udział w dyskusjach. Jak zwykle zgłosili też szereg zapytań i wniosków.
   Po wstępnych procedurach (powitanie, przedstawienie gości, przyjęcie bez zmian porządku obrad) prowadząca obrady Przewodnicząca Lucyna Nowak poprosiła Wójta Gminy Jerzego Błoniarza o złożenie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja gospodarza gminy była obszerna i dotyczyła nie tylko jego pracy, ale także wielu spraw bieżących oraz planów. Te ostatnie dotyczyły głównie inwestycji i sięgały nawet 2018 roku.
   Rada przyjęła także kilkanaście sprawozdań, z którymi można się zapoznać tutaj - linki:

a) Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2016 rok >>>
b) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków - dział 851 "Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii" >>>
c) Sprawozdanie z dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 r. >>>
d) Sprawozdanie z realizacji programu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w 2016 roku >>>
e) Sprawozdanie z realizacji wpływów z czynszów najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, wynajmu sali i innych oraz zaległości i nadpłat za 2016 rok >>>
f) Wykonanie dochodów Gminy Żegocina w 2016 roku >>>
g) Wykonanie planu dochodów i wydatków na 31.12.2016 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami >>>
h) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok z zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej >>>
i) Sprawozdanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie z realizacji budżetu za rok 2016 >>>
j) Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych budżetu w Gminie Żegocina w 2016 roku >>>
k) Stan mienia komunalnego 2016 >>>
l) Sprawozdanie z realizacji wpływów i wydatków za odpady komunalne oraz zaległości i nadpłat za 2016 r. >>>
ł) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2016 r. >>>
m) Sprawozdanie z realizacji budżetu na zadania ochrony przeciwpożarowej w 2016 r. >>>
n) Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żegocina na 31.12.2016 r. >>>
o) Sprawozdanie z realizacji wpływów podatkowych oraz zaległości i nadpłat za 2016 rok >>>
p) Przychody i rozchody Budżetu Gminy Żegocina w 2016 roku >>>
r) Przychody i rozchody Budżetu Gminy Żegocina za 2016 rok >>>
s) Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Żegocina za 2016 rok >>>
t) Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Żegocina w 2016 roku >>>
u) Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Sportu i Turystyki >>>
w) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ŚDS w Żegocinie za 2016 rok >>>
x) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Żegocina w 2016 roku >>>

 XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017  XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017
 XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017  XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017
 XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017  XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017
 XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017  XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017
 XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017  XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017

XXV Sesja Rady Gminy Żegocina - 28.06.2017

Z A W I A D O M I E N I E

        Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca maja 2017 roku. /środa/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie za 2016 rok 5. Ocena realizacji budżetu gminy za 2016 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany planu wieloletniego na lata 2017-2022
- zmiany budżetu gminy.
- przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę,
- wyrażenie zgody na obciążenie działki leśnej służebnością korzystania ze studni ,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Mikołaja w Bytomsku.
- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łąkcie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Rozdzielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rozdzielu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Kingi w Żegocinie.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

    Chętnych zapraszamy do udziału.

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]