herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

WYBRANE  UCHWAŁY   RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXIII SESJA - 7 czerwca 2002 ROKU

Uchwała nr XXIII/200/2002  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina.

Treść

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 6 ust .6 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /DZ.U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139, z późń. zm./ Rada Gminy w Żegocinie uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się przedstawione przez Zarząd Gminy Żegocina studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina , określające politykę przestrzenną dla obszaru gminy Żegocina w jej granicach administracyjnych zwane dalej „Studium".
§2
Uchwalonymi dokumentami studium są;
I. CZĘŚĆ GRAFICZNA ZAWIERAJĄCA 5 PLANSZ:
Rys. 1 - użytkowanie terenów.
Rys. 2 - infrastruktura techniczna.
Rys 3 - środowisko: zasoby - zagrożenia.
Rys. 4 - infrastruktura techniczna.
Rys. 5 - strategia funkcjonalno - przestrzenna, użytkowanie terenów.
2 - CZĘŚĆ OPISOWA STUDIUM:
Cz. A - Uwarunkowania rozwoju.
Cz. B - Kierunki rozwoju.
Cz. C - Strategia rozwoju.
§ 3
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone dla obszaru objętego ustalanym studium, powinny uzasadnić określone w nim uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają zawierać inne ustalenia niż zawarte w studium, gdy wyniknie to z dokładniejszego rozpoznania zagadnień będących ich przedmiotem. Wówczas w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy wskazać różnicę pomiędzy ustaleniami planu a ustaleniami studium wraz z motywacją,
§4
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


[powrót]