Deklaracja dostępności

WSTĘP

Urząd Gminy Żegocina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 848 ze zm./. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy w Żegocinie w domenie: http://zegocina.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
  • część załączników jest w postaci skanów
  • brak struktury nagłówków w artykułach

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA JEJ OPRACOWANIA

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot, w ramach projektu pn. „Samorząd bez barier”

Ułatwienia na stronie podmiotowej zegocina.pl

Strona podmiotowa posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

SKRÓTY KLAWISZOWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przejdź do treści strony:

(ALT + 1)

Mapa witryny:

(ALT + 2)

Wersja kontrastowa:

(ALT + 3)

(ALT + 4)

(ALT + 5)

(ALT + 6)

Rozmiar tekstu:

(ALT + 7)

(ALT + 8)

(ALT + 9)

Wyszukiwarka:

(ALT + W)

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Osobą odpowiedzialną jest Pan Paweł Sajdak: tel. 14 6484536; email:  dostepnosc@zegocina.p l. Tą samą drogą można składać wnioski o zapewnienie dostępności.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o  zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek o  zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku, który powinien zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostęp w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia  i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o  zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności , proponując zapewnienia dostępu alternatywnego.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Prezesa Zarządu PFRON.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316

Wejście na teren budynku urzędu znajduje się od strony drogi wojewódzkiej Nr 965 relacji Bochnia - Limanowa, bezpośrednio z poziomu drogi publicznej biegnącej wzdłuż budynku. W sąsiedztwie urzędu  znajdują się dwa przystanki autobusowe w odległości 60m i 165m. Parking znajdujący się przy drodze wojewódzkiej Nr 965 oraz główne wejście do budynku urzędu objęte są monitoringiem wizyjnym.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym wydzielonym parkingu obok jak również przed budynkiem Urzędu, na którym brak jest wyznaczonych i oznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą schody, wejście do budynku nie posiada pochylni ani platformy umożliwiającej ominięcie schodów do budynku. Wejście główne poprzez przedsionek (wiatrołap), po prawej stronie ma miejsce dziennik podawczy, gdzie dokonuje się obsługa interesantów oraz kierowanie osób do poszczególnych stanowisk urzędniczych.

Budynek Urzędu jest dwukondygnacyjny z wysokim parterem bez windy ani innej możliwości ominięcia schodów na kolejne kondygnacje. Schody są szerokie, wygodne i oznaczone kontrastowo(żółty-czarny) na pierwszym i ostatnim stopniu. Poręcz przy schodach znajduje się po jednej stronie biegu schodów. Korytarze są wystarczająco szerokie, drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnością.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W  budynku Urzędu brak jest toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W Urzędzie na dzienniku podawczym zainstalowana jest pętla indukcyjna. Budynek obsługiwany jest przez pracowników Urzędu posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. W dniu 19 kwietnia 2021r. została podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług tłumacza języka migowego z Polskim Związkiem Głuchych O/Małopolska z siedzibą w Krakowie na okres do 31 grudnia 2023 roku. Podpisana umowa ma na celu zapewnienie osobom uprawnionym dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

PROCEDURA SKARGOWA :

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami / tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1062 ze zm. /,  w przypadku gdy podmiot, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności  - wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej "skargą". Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON

urzadgminyrzutcentrum.jpg