Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.14.W2021 Wójta Gminy Żegocina z dnia 10 lutego 2021r.

Zarządzenie Nr 0050.14.W2021 Wójta Gminy Żegocina z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie NR 0050.258.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.08.2020r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Kategorie
Komunikaty