Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r.

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie : przeprowadzania konsultacji w zakresie projektu "Rocznego Program Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Obwieszczenia Wójta

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek...

Kategorie
Komunikaty