Petycje

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:

"Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go  obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana".

Skany petycji do pobrania poniżej: