52 SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 19.09.2023

kmirowska
19-09-2023

52 Sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się we wtorek 19 września 2023 r. Obecnych było 14 radnych, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Sołtys Bytomska Alicja Guzik, Pani Ewa Bukowiec oraz zaproszeni goście: Dyrektor SP w Żegocinie Anna Rogala, Dyrektor SP w Łąkcie Górnej Halina Pączek, Dyrektor SP w Bytomsku Lucyna Nowak Dyrektor Przedszkola w Łąkcie Górnej Joanna Sroka oraz nowe Panie Dyrektor: Dyrektor Przedszkola w Żegocinie Ewa Paruch i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdzielu Katarzyna Cudejko.

Po powitaniu wszystkich gości Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb zwrócił się szczególnie do Dyrektorów, którzy zostali wyłonieni w przeprowadzonych w niedawnym czasie konkursach: Dyrektor Przedszkola w Żegocinie Ewy Paruch i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdzielu Katarzyny Cudejko. Złożył życzenia sukcesów w pracy, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, życzenia oraz kwiaty otrzymali także pozostali obecni Dyrektorzy. Przewodniczący podziękował za trud i poświęcenie w minionym roku i życzył wielu sukcesów i zadowolenia w rozpoczętym właśnie nowym roku szkolnym. Głos zabrała Dyrektor SP w Żegocinie Anna Rogala dziękując za ciepłe słowa.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy dziękuje ustępującym dyrektorom: Alicji Adamczyk-Brózda – Dyrektor SP w Rozdzielu oraz Urszuli Wiśniowskiej – Dyrektor Przedszkola w Żegocinie za ich wieloletnią pracę, trud i poświęcenie.

Następnie Skarbnik Gminy Małgorzata Matras przedstawiła wykonanie budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2023 r. w tym realizacji zobowiązań finansowych gminy. Wpisem do protokołu przyjęto omawianą na posiedzeniu komisji Ocenę stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarki odpadami. Przewodniczący poinformował tylko, że nie będzie podnoszenia opłat śmieciowych. (Sprawozdania są do pobrania pod relacją z sesji)

Kolejno przystąpiono do podejmowania uchwał:

- Uchwała Nr LII/385/2023 w sprawie powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027 (1 głos „przeciw” – radny Tomasz Janiczek)

- Uchwała Nr LII/386/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej GZOZ.

- Uchwała Nr LII/387/2023 w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Żegocina.

- Uchwała Nr LII/388/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

- Uchwała Nr LII/389/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 148,56 m2 w budynku Urzędu Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr LII/390/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki nr 826/4 obr. Łąkta Górna stanowiącej drogę.

- Uchwała Nr LII/391/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 754/4 i 754/6 w Żegocinie.

- Uchwała Nr LII/392/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w budynku nr 378 w Żegocinie.

- Uchwała Nr LII/393/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości nr 658 położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina.

- Uchwała Nr LII/394/2023 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego Bytomsko OSP /strona prawa/ zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Bytomsko.

- Uchwała Nr LII/395/2023 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

- Uchwała Nr LII/396/2023 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr LII/397/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2023r.

- Uchwała Nr LII/398/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Wojciech Wrona wygłosił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją). W komentarzu do informacji Przewodniczący poprosił o możliwość usunięcia słupków w chodniku na drodze wojewódzkiej przy Zakładzie Mechanicznym, która ma być remontowana. Odp. Wójta: postaramy się usunąć słupki.

Nikt nie złożył interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radna Zofia Grabska: prośba mieszkańców Podkosówki o lustro oraz znak „droga bez przejazdu”; prośba o uzupełnienie pobocza na wysokości Leśniczówki; prośba mieszkańców przysiółku Kuce o oświetlenie drogi; prośba o obsypanie poboczy; prośba o interwencję do Wód Polskich o usunięcie drzew; prośba o oznakowanie szkoły w ciągu drogi wojewódzkiej.

Odp. Wójta: lustro oraz znak zostaną postawione; zostanie przeprowadzona wizja lokalna poboczy pod kątem napraw, spróbujemy dołożyć lampę, jest problem ze strony właścicieli działki z obsypaniem pobocza, będziemy pisać pisma do Wód Polskich.

- Radny Adam Nożkiewicz: prośba o znak ograniczenia prędkości w przysiółku Nowa Wieś (zmiana 50km/h na znak 30km/h).

Odp. Wójta: jeśli wszyscy mieszkańcy chcą zmiany tego ograniczenia to można taki znak wstawić.

- Radny Robert Jędrzejek: pytanie o remont drogi na Nizowej, pytanie o remont drogi na Wilczy Rynek.

Odp. Wójta: jest przygotowana dokumentacja projektowa remontu drogi na Nizowej, droga na Wilczy Rynek będzie w większości sfinansowana przez Lasy Państwowej.

- Radny Tomasz Janiczek: pytanie o remont drogi na przysiółku Brzeg.

Odp. Wójta: remont nie jest skończony i będą prowadzone dalsze prace na tej drodze

- Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara: podziękowanie za wszystkie podejmowane działania; pytanie o scenę w Szkole Muzycznej.

Odp. wójta przy okazji remontu auli być może uda się pomyśleć o scenie.

- Paweł Janiczek: pytanie o remont zjazdu obok piekarni i złapanie wody niosącej kamienie

Odp. wójta: planujemy kupić dodatkowy grunt i poszerzyć skrzyżowanie.

Po wolnych wnioskach głos zabrała Sekretarz Joanna Pyrz informując radnych o utworzeniu nowego okręgu wyborczego w miejscowości Bełdno.

Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował o dwóch otrzymanych pismach: Pierwsze to podziękowanie od mieszkańców „Nadola” za przebudowę mostku. Drugie pismo wpłynęło od Zespołu Szkół w Żegocinie z prośbą o pomoc w organizacji projektu wymiany Polsko-Węgierskiej - niestety Rada Gminy nie może tego dokonać w zaproponowany w tym piśmie sposób przekazania pieniędzy, ale postara się pomóc w inny sposób. Przewodniczący podziękował także wszystkim, którzy pomogli w organizacji 730 Urodzin Żegociny. Podziękował uczestnikom uroczystości patriotycznych, a Sołtysom za zaproszenia na zebrania wiejskie. Kończąc zachęcił wszystkich do udziału w wyborach w dniu 15 października 2023.

Na tym zakończono obrady 52 Sesji Rady Gminy Żegocina.

uploads/2023/09/52-sesja/dscf2868.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2869.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2871.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2872.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2873.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2874.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2876.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2877.JPG
uploads/2023/09/52-sesja/dscf2878.JPG
Kategorie
Komunikaty