OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW KWIECIEŃ 2023

doazb.jpg

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żegocina w 2023 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 11.04.2023 r. do wyczepiania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do 31.05.2023r.

Finansowaniu podlegają koszty realizacji Projektu z nieruchomości położonych na terenie gminy Żegocina, obejmujące usunięcie odpadów/wyrobów zawierających azbest,  zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Żegocina, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, pochodzących z gospodarstw domowych - budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych, budynków gospodarczych, garażowych i wiat, budynków rekreacji indywidualnej, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury służące utrzymaniu porządku.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Formularze wniosków oraz załączników  można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres: 32-731 Żegocina 316 pok. 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy 

Wojciech Wrona

Ponadto informujemy, że projekt pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kończy się 30.06.2023r., w związku z powyższym odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz ich przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2023r. 

Kategorie
Komunikaty