Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XL Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy.
2. Raport Wójta o stanie Gminy za 2021r.- Debata o stanie Gminy.
3. Uchwała Nr XL/290/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żegocina wotum zaufania.
4. Sprawozdanie finansowe Gminy Żegocina za 2021r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2021r.
5 .Uchwała Nr XL/291 /2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
6. Uchwała Nr XL/292 /2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2021.
7. Uchwała Nr XL/293/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2022r.
8. Uchwała Nr XL/294/ 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032.
9. Uchwała Nr XL/295/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
10. Uchwała Nr XL/296/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
11. Uchwała Nr XL/297/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej nr 156 w Rozdzielu.
12. Uchwała Nr XL/298/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej nr 784 w Łąkcie Górnej.
13. Uchwała Nr XL/299/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 89/4, 92 oraz części działki nr 89/3 w Bytomsku.
14. Uchwała Nr XL/300/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żegocina na rok szkolny 2022/2023.
15. Uchwała Nr XL/301/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
16. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
17. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

 Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo  tutaj .

Kategorie
Komunikaty