Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina   informuje mieszkańców,

że  XLIV  Sesja Rady Gminy Żegocina

odbędzie się w dniu 29 listopada   2022r.  godz. 15.30

sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 

1. Otwarcie  XLIV Sesji Rady Gminy.      

2. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych uczniów szkół  na różnych etapach kształcenia  na terenie gminy Żegocina – pomoc stypendialna.

3. Uchwała  Nr XLIV/318/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina  na   2022r 

4. Uchwała Nr  XLIV/319/ 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina  na lata 2022-2032. 

5. Uchwała Nr XLIV/320/2022 w sprawie   określenia stawek podatku od nieruchomości.

6 . Uchwała Nr XLIV/321/2022 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.

7. Uchwała Nr XLIV/322/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

8. Uchwała Nr XLIV/323/2022 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 104,22 m2 w budynku nr 282 w Żegocinie położonego na działce nr 370 w Żegocinie.

9. Uchwała Nr XLIV/324 /2022 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu   

        Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

        podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2023 r.

10. Uchwała Nr XLIV/325/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żegocina .

11. Uchwała Nr XLIV/326/2022 w  sprawie porozumienie z Gminą Lipnica odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy w  Żegocinie.

12. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.  

13. Interpelacje, zapytania - na piśmie. 

14. Wolne wnioski. 

15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

16. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.            


    

Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

 

 

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj 

https://portal.posiedzenia.pl/ZEGOCINA?

Kategorie
Komunikaty