Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XLVIII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 30 marca 2023r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.


PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie  XLVIII Sesji Rady Gminy.    

2. XX Lecie powstania serwisu informacyjnego Gminy Żegocina.

3. Uchwała  Nr XLVIII/345/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni.

4. Uchwała NR XLVIII/346/2023 zmiany budżetu Gminy Żegocina  na 2023r

5. Uchwała Nr  XLVIII/347/ 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żegocina  na lata 2023-2032.

6. Uchwała Nr XLVIII/348/2023  w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r.

7. Uchwała Nr XLVIII/349/2023 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina oraz ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

8. Uchwała Nr XLVIII/350/2023 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

9. Uchwała Nr XLVIII/351/2023 w sprawie zmiany Statutu Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha w Żegocinie.”

10. Uchwała Nr XLVIII/352/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach dla których Gmina Żegocina jest organem prowadzącym.

11. Uchwałą Nr XLVIII/353/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna.

12. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022.

13. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.  

14. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina.

15. Informacja o działalności  Centrum Kultury Sportu i Turystyki  oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022r.

16. Interpelacje, zapytania - na piśmie.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.              

                                                   

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb
Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Kategorie
Komunikaty