Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Żegocina

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie  XXXVIII Sesji Rady Gminy.
2 Informacja o działalności  CKSiT  oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021r.
3. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina.
4. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r.
5.Uchwała Nr XXXVIII /274/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2022r.
6. Uchwała Nr XXXVIII/275/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Żegocina na lata 2022-2032.
7. Uchwała Nr XXXVIII/276/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Żegocina na lata 2022-2025.
8. Uchwała Nr XXXVIII/277 /2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2022 r.”
9. Uchwała Nr XXXVIII/278 /2022 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w Bełdnie przez Gminę Żegocina.
10. Uchwała Nr XXXVIII/279/2022 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Żegocina z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.
11. Uchwała Nr XXXVIII/280/2022  w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz udzielenia upoważnienia.
12. Uchwała Nr XXXVIII/281/2022 w sprawie  rozpatrzenia petycji.
13. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
14. Interpelacje i zapytania na piśmie.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty