40-LECIE ISTNIENIA SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX"

kmirowska

W dniu 15 lipca 2021 r. w Spółdzielni Ogrodniczej Zamvinex w Łąkcie Górnej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, połączone z jubileuszem 40-lecia powstania i działalności Spółdzielni Zamvinex.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Rozdzielu, którą odprawił były proboszcz parafii z Łąkty Górnej ks. kanonik Stanisław Szczygieł.

Po Mszy świętej, w obiektach zamrażalni Przewodniczący Rady Mieczysław Trojan rozpoczął obchody 40-lecia powstania Spółdzielni powitaniem i odczytem poniższego referatu: 


Szanowni Członkowie Spółdzielni oraz zaproszeni Goście.

Mam zaszczyt przedstawić państwu historię powstania i działalności Spółdzielni Ogrodniczej Zamvinex w Łąkcie Górnej - naszej Spółdzielni.

Minęło bowiem 40 lat od zebrania założycielskiego, na którym w  dniu 18. maja 1981 roku powołaliśmy do życia Spółdzielnię o  nazwie Spółdzielnia Ogrodnicza Przetwórstwa Owocowo Warzywnego „ZAMVINEX” w  Łąkcie Górnej. Lata osiemdziesiąte to okres odnowy życia politycznego i  gospodarczego w naszym kraju, jak również okres nowych możliwości. Producenci z  gminy Żegocina jak również z ościennych gmin jak również załoga zakładu widząc taką szansę, postanowili wykorzystać ten fakt i  zjednoczyli się aby wspólnie podjąć działania w celu lepszego gospodarowania w branży owocowo – warzywnej. Był to również sprzeciw przeciwko bezzasadnym, odgórnym decyzjom, które bez opinii zainteresowanych, decydowały o losach zakładu, załogi i  producentów. Zakład co jakiś czas zmieniał właściciela a  decyzje w  tej sprawie podejmowali decydenci z Warszawy i Tarnowa. Nie brano pod uwagę faktu , że zakład budowany był przez Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w  Żegocinie. Decyzjami odgórnymi zakład był podporządkowany najpierw pod Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczą w Tarnowie a  później pod Zarząd Dyrekcji Przetwórstwa i Handlu w  Bochni. Zaznaczyć należy, iż powyższe zmiany powodowały zastój zakładów, jak również bazy surowcowej. Powyższa sytuacja spowodowała, że grupa producentów i pracowników na początku 1981 roku postanowiła utworzyć Komitet Założycielski w składzie: Koszyk Franciszek, Gawłowicz Anna, Budzyn Halina, Trojan Mieczysław, Dudek Augustyn, Mucha Augustyn, Janiczek Jan, Wolak Stanisław, Duman Kazimierz, Wolak Jan. Powyższy Komitet oprócz spraw organizacyjnych i  wyjazdów do Warszawy w  tej sprawie, zbierał deklaracje przystąpienia do Spółdzielni i organizował zebrania w terenie. Do dnia 18.05.1981 roku zebrano 263 deklaracje członkowskie. W dniu 18.05.1981 roku odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni w którym uczestniczyło 101 członków z następującym porządkiem obrad:

1-otwarcie zebrania

2-zapoznanie członków o wynikach rozmów delegacji Spółdzielni w CSO w  Warszawie.

3-informacja o podjętej uchwale Rady Nadzorczej WSO w  Tarnowie w sprawie powołania Rejonowych Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskich w  Tarnowie.

4-omówienie statutu Spółdzielni

5-dyskusja i podjęcie uchwał w  sprawach:

a-założenie Spółdzielni

b- przyjęcie statutu Spółdzielni

6- wybór komisji organizacyjnej Spółdzielni

7-wybór Delegatów na Zjazd założycielski Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskich w Tarnowie

8-wolne wnioski i zamknięcie obrad

Powyższe zebranie założycielskie zgodnie z  porządkiem obrad, podjęło najważniejszą uchwałę o powołaniu Spółdzielni Ogrodniczej – Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Łąkcie Górnej z  dniem 18. 05.1981 roku, jak również uchwalono statut, wybrano Komisję Organizacyjną Spółdzielni, wybrano Delegatów na Zjazd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Tarnowie. Delegatami zostali wybrani:

Koszyk Franciszek - przedstawiciel zakładu

Mucha Augustyn - przedstawiciel producentów

Ponadto uchwalono udział członkowski w  wysokości 300zł

Po odbyciu zebrania założycielskiego, przeprowadzono kilkanaście zebrań członkowskich w terenie na których wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli.

W dniu 09.08.1981 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. W  Zgromadzeniu tym uczestniczyło 86 Delegatów oraz 10 zaproszonych gości. Obradom przewodniczyła pani Anna Gawłowicz. Walne Zgromadzenie wybrało 15 osobową Radę Nadzorczą w  składzie:

Dudek Augustyn, Guzik Leopold, Czamara Zygmunt, Gawłowicz Anna, Janiczek Jan, Michalik Stefan, Kożuchowicz Jan, Mulka Roman, Pijanowski Jozef, Rosiek Władysław, Zdebski Jan, Kożuchowicz Jan, Pączek Władysława, Kierzek Jan, Mucha Augustyn.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na przewodniczącego Rady wybrała Pułkownika Rośka Władysława. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Delegaci oprócz realizacji porządku obrad, głównie dyskutowali na temat podziału majątku, podziału bazy surowcowej pomiędzy Spółdzielnią w  Bochni a  nowo powołaną Spółdzielnią w  Łąkcie Górnej. Rada Nadzorcza na pierwszego Prezesa Zarządu powołała ówczesnego Dyrektora Zakładu panią Budzyn Halinę.

W okresie 40 lat działalności Spółdzielni, oprócz pani Budzyn, która piastowała to stanowisko przez 5 lat, prezesami Spółdzielni byli: Koszyk Franciszek, który pełnił obowiązki Prezesa przez okres 7 miesięcy, Chrzan Bronisław przez okres 7 lat, Trojan Mieczysław przez okres 23 lata, Holota Mirosław przez okres 5 lat, do nadal.

Wiceprezesami byli: Koszyk Franciszek, Wiercioch Roman, Duman Kazimierz, Trojan Mieczysław, Stanisław Mech oraz Sajdak Zofia która jednocześnie piastowała stanowisko Głównej Księgowej.

Przez okres 40 lat Spółdzielnia przeżywała wzloty i niepowodzenia.

Wielkim wydarzeniem dla całej społeczności ościennych gmin był fakt odkupienia przez Zarząd Spółdzielni od Zarządu Gminnej Spółdzielni dwóch zakładów za kwotę 20 mln. Akt Notarialny został podpisany w  dniu 21.12.1985 roku a sama opłata za sporządzenie Aktu wynosiła ponad pół mln zł za który również nasza Spółdzielnia musiała zapłacić. Było to ogromne obciążenie dla młodej Spółdzielni, która to zobowiązanie musiała spłacić kosztem rozwoju i modernizacji zakładów. Nikt nam w tym nie pomógł, natomiast stawiano przed nami olbrzymie wymagania. Spółdzielnia mimo tego prowadziła za pomocą środków unijnych - olbrzymie zadania inwestycyjne i  remontowe. Wybudowała drugi nowy zakład o pojemności składowania 1250 ton – trzy nowe komory. Wybudowała punkty skupu w Rajbrocie, Lipnicy Murowanej i w Żegocine łącznie ze sklepem ogrodniczym. Zakupiła nowoczesne linie technologiczne takie jak: linię do pakowania mrożonek, linię do przerobu warzyw, linię wraz z sorterem do sortowania owoców, linię do blanszowania warzyw i  inne mniejsze urządzenia jak również nowe samochody i  wózki widłowe. Obecnie wymieniono instalację amoniakalną oraz przebudowano linię energetyczną zasilającą zakład. Łączna wartość wykonanych grubszych inwestycji to kwota ponad 11 mln zł, natomiast wartość otrzymanych dotacji to kwota około 4,5 mln zł. Ponadto, Spółdzielnia posiadała dobrze rozwiniętą własną bazę surowcową i  prowadziła ponad 30 własnych skupów. Z własnej bazy w  okresie prosperity skupiono około 700 ton samej truskawki, Spółdzielnia posiadała około 2500 członków spółdzielni.

Mógłbym tu wymienić wiele pozytywnych i trudnych innych przykładów, jednak dzisiaj musimy się skupić na dniu dzisiejszym i  przyszłości. Dzisiaj z  wielkim uznaniem i ukłonem wspominam ówczesnych Założycieli i Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej jak również Członków kolejnych Zarządów Spółdzielni, składając jednocześnie dla nich wyrazy szacunku i podziękowań. Należy tu zaznaczyć że wielu z  nich już nie doczekało tego dzisiejszego jubileuszowego Walnego Zgromadzenia Członków.

Należy tu wymienić kilkanaście nazwisk takich jak: Koszyk Franciszek założyciel Spółdzielni i  były Prezes, Guzik Leopold, założyciel zakładu i członek Rady Nadzorczej, Dudek Augustyn, założyciel Spółdzielni, przewodniczący Rady i były długoletni pracownik zakładu i Spółdzielni, pułkownik Rosiek Władysław pierwszy Przewodniczący Rady, major Szymczakiewicz Marian, Przewodniczący Rady, Kożuchowicz Jan z  Lipnicy - członek Rady, Pączek Roman z  Boczowa- członek Rady ,Mulka Roman z  Rajbrotu – członek Rady, Zdebski Jan z Grabia- członek Rady, Pijanowski Józef - członek Rady, Paruch Stanisław z  Rozdziela – członek Rady, Michalik Stefan z  Lipnicy – członek Rady, Pączek Władysława z  Łąkty Górnej – członek Rady, Czamara Zygmunt z  Łąkty Górnej – członek Rady, Kierzek Edward z Gminy Łapanów - członek Rady, Janiczek Jan z Lipnicy – długoletni Kierownik działu produkcji ogrodniczej założyciel Spółdzielni. Ponadto należy również wymienić długoletnich i oddanych dla Spółdzielni, nie a  żyjących skupowych z  naszej bazy a  to między innymi: Burkowicz  Krystyna - Kierownik skupu w Żegocinie i jednocześnie Kierownik sklepu ogrodniczego, Janiczek Zofia – kierownik skupu w  Lipnicy Murowanej, Włodarczyk Władysława, kierownik skupu z Lipnicy Dolnej, Matlęga Stanisław- kierownik skupu z Rajbrotu Nagórze, Matlęga Stanisław, kierownik skupu z Rajbrotu Nadole, Fitrzyk Stanisław z Rajbrotu, kierownik skupu Rajbrot Centrum, Matras Józef – kierownik skupu z Bytomska, Kącki Stanisław- kierownik skupu z  Ujazdu, Roman Stanisław – kierownik skupu z  Tarnawy. Ponadto chcę również uczcić pamięć wszystkich pominiętych, zasłużonych, nieżyjących już członków plantatorów, członków pracowników naszej Spółdzielni.

Proszę zatem o powstanie i  minutą ciszy uczcijmy Wszystkich wymienionych i niewymienionych, nieżyjących już Członków naszej Spółdzielni.


Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady członkowie i zaproszeni goście zostali odznaczeni medalem 40-lecia wraz z listem gratulacyjnym. Odznaczeń dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Trojan oraz Prezes Spółdzielni Mirosław Holota.

uploads/2021/07/medalll.jpg

Medal okolicznościowy z okazji 40-lecia Spółdzielni Ogrodniczej "Zamvinex."

Kategorie
Komunikaty