41. SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 14.09.2022

kmirowska
14-09-2022

Po wakacyjnej przerwie, w środę 14 września odbyła się 41. Sesja Rady Gminy Żegocina, na której obecnych było 13 radnych, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Pani Ewa Bukowiec oraz Sołtys Wsi Łąkta Górna Tadeusz Stary.

Na początku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb powitał wszystkich obecnych, po czym nastąpiło podejmowanie Uchwał, których treść umieszczona jest w BiP Gminy Żegocina. Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XLI/ 302/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2022r

- Uchwała Nr XLI/303 / 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032.

- Uchwała Nr XLI/304/2022 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr XLI/305/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żegocina. (Przed podjęciem uchwały odczytano stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

- Uchwała Nr XLI/306/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Żegocina. (Przed podjęciem uchwały odczytano stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

- Uchwała Nr XLI/307/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze gminnej. (Przed podjęciem uchwały odczytano stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

- Uchwała Nr XLI/308/2022 o zmianie uchwały Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.

- Uchwała Nr XLI/309/2022 o zmianie Uchwały nr XI/97/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

Wpisem do protokołu przyjęto punkt szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, a dotyczący wykonania budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2022 r. w tym realizacji zobowiązań finansowych gminy. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Wójt Gminy Wojciech Wrona wygłosił informację międzysesyjną, do pobrania pod relacją z sesji.

Nikt nie zgłosił interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali: Radny Jan Dziedzic (prośba o składowanie posypki w innym miejscu, prośba o lampę przy Carrefourze, prośba o zmianę czasu oświetlenia przejścia dla pieszych przy kościele w Łąkcie) Radny Robert Jędrzejek (prośba o utworzenie przejścia dla pieszych pod szkołą oraz wyremontowanie przystanku, prośba o naprawienie ławek na punkcie widokowym), Radny Tomasz Janiczek (pytanie o odnowienie desek na przystankach, prośba o znaki ograniczenia prędkości na drodze, prośba o uporządkowanie terenu obok byłego posterunku policji), Sołtys Tadeusz Stary (prośba o pomoc w zmniejszeniu prędkości przejazdu obok szkoły w Łąkcie Górnej, prośba o remont chodnika od byłego sklepu motoryzacyjnego w stronę kościoła), Radny Marcin Fąfara (pytanie o zasadność nietworzenia przejść dla pieszych).

W wolnych wnioskach wywiązała się rozmowa na temat tworzenia przejść dla pieszych. Kwestia jest na tyle dyskusyjna, iż zgodnie z radą policji, nie powinno tworzyć się zbyt wielu przejść dla pieszych, ponieważ wg statystyk to właśnie tam jest największa liczba wypadków z udziałem pieszych. Głosy radnych były podzielone, a taka argumentacja budziła pewne wątpliwości.

Na zakończenie Grzegorz Gołąb podziękował organizatorom 729. Urodzin Żegociny, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy oraz krótką modlitwą śp. Kazimierza Gizę – wieloletniego kierowcę autobusu szkolnego w Żegocinie. Tym zakończono obrady 41. Sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 Informacja międzysesyjna 41_20220914214329.pdf
Kategorie
Komunikaty