46. SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA, 23.02.2023

kmirowska
24-02-2023

23 lutego odbyła się 46. Sesja Rady Gminy Żegocina. Obecnych było 14 Radnych, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Mecenas Maria Pławecka-Stańdo, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Sołtys Bytomska Alicja Guzik, Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary, Pani Ewa Bukowiec oraz zaproszeni goście: Kierownik GOPS w Żegocinie Katarzyna Łyszczarz, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. sztab. Mariusz Mardosz, Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie st. asp. Rafał Mordarski. Obecna była również jedna z mieszkanek Żegociny.

Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Rady Grzegorza Gołębia i rozpoczęcia Sesji, przegłosowano nowy porządek obrad, usuwając Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (zostanie ona podjęta w trybie nadzwyczajnym, zaraz po skompletowaniu potrzebnej dokumentacji).

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego Jana Kępę, byłego Sekretarza Gminy.

Następnie, Przewodniczący Rady podziękował byłej Kierownik GOPS w Żegocinie Pani Bożenie Orzeł oraz powitał nową Kierownik – Panią Katarzynę Łyszczarz. Wyraził swoją nadzieję za – jak dotychczas – dobrą współpracę z Radą Gminy. Do słów gratulacji i życzeń powodzenia dołączył się również Wójt Gminy Wojciech Wrona.

W kolejnym punkcie Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. sztab. Mariusz Mardosz oraz Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie st. asp. Rafał Mordarski przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Żegocina za 2022 rok. Informacja została ujęta w formie prezentacji ukazującej Gminę Żegocina na tle innych gmin powiatu bocheńskiego (do pobrania pod relacją). Jak wynika ze statystyk, Gmina Żegocina jest najbezpieczniejszą gminą powiatu bocheńskiego, za co obecnym przedstawicielom policji podziękował zarówno Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb jak i Wójt Gminy Wojciech Wrona.

Następnie Radni przeszli do podejmowania poniższych uchwał:

- Uchwała Nr XLVI/337/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji. (przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu – Radny Bartłomiej Pławecki)

- Uchwała Nr XLVI/338/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2023r. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVI/339/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2032. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVI/340/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Żegocina. (przyjęta jednogłośnie, w tym punkcie Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi oraz pracownikom Urzędu za trud włożony w przygotowanie planu)

- Uchwała Nr XLVI/341/2023 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectw. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVI/342/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVI/343/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (przyjęta jednogłośnie)

Po podejmowaniu uchwał, Wójt Gminy Wojciech Wrona przedstawił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją z sesji).

Nikt nie złożył interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szymbara (podziękowanie dla Wójta i pracowników UG za wsparcie działalności OSP Bełdno, pytanie o termin realizacji placu zabaw w Bełdnie, pytanie o budowę wiaty, prośba o przycięcie drzew na drodze od boiska sportowego do remizy) Odp. Wójta: budowa placu zabaw rozpocznie się po poprawie warunków pogodowych. Wiata powinna powstać w tym roku kalendarzowym. Drzewa będą sukcesywnie przycinane.

Radny Ignacy Rożnowski (pytanie o etap projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranych przysiółkach, pytanie o termin realizacji placu zabaw w Bytomsku) Odp. Kierownika Referatu Inwestycji: wszystkie odcinki sieci wodociągowej zostały zaprojektowane, a dokumentacja przekazana do Urzędu. Została podpisana umowa na 6 odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie, ale ze względu na wnioski mieszkańców oraz trudny teren wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji do czerwca br. Plac zabaw zostanie wykonany gdy poprawią się warunki pogodowe.

Radny Robert Jędrzejek (prośba o wizję w terenie dróg zniszczonych po zimie etap dokumentacji kanalizacji w Rozdzielu) Odp. Wójta: będzie wykonany objazd po gminie celem sprawdzenia uszkodzeń po zimie.

Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura (prośba o doświetlenie przejść dla pieszych, prośba o poprawę bezpieczeństwa na drodze na Lisówkach poprzez budowę chodnika, pytanie o postęp prac przy budowie szkoły, prośba o wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej). Odp. Wójta: Doświetlenia przejść zostały złożone w projekcie, czekamy na przyznanie środków. W szkole w Łąkcie Górnej zakończono prace ziemne, będzie wylewana pierwsza płyta, wykonawca informuje, że w kwietniu szkoła ma zostać przykryta dachem. Chodnik jest zadaniem powiatu i mam nadzieję, że wystąpi z prośbą o dofinansowanie.

Radny Grzegorz Kokoszka (prośba o budowę zatoczki autobusowej na Skrzydłówce w Łąkcie Górnej, podobnie jak pod Przybyszówką w Żegocinie na co zwracał uwagę Przewodniczący Rady) Odp. Wójta: zlecimy projekt zatoczki w Łąkcie Górnej przy kościele, na Skrzydłówce jest to niemożliwe. Pojawiły się także prośby o wykonanie zatoczki na Widomej w Rozdzielu. Sprawdzimy możliwość wykonania zatoczki pod Przybyszówką.

Radny Adam Nożkiewicz (pytanie o status wykupu budynku po byłej Policji) Odp. Wójta: rozmowy trwają i wszystko wskazuje na to, że zakup tego budynku zostanie sfinalizowany w tym półroczu.

Sołtys Tadeusz Stary (prośba o zaświecenie lamp z funduszu sołeckiego, prośba o doświetlenie przejść dla pieszych) Odp. Wójta: będziemy interweniować w sprawie włączenia lamp. Należy doświetlić przejścia dla pieszych.

Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb (poinformował o dwóch pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze dotyczyło remontu drogi, drugie służebności działki. Przewodniczący poprosił Komisję Budżetową o wizję w terenie i zajęcie się sprawami, a Wójta o dostarczenie niezbędnych materiałów. Podziękował również w imieniu mieszkańców Przybyszówki oraz pobliskich osiedli za wyremontowanie drogi. W imieniu mieszkańców przysiółka Wiktorówka prosił o wyremontowanie pozostałego odcinka drogi. Poprosił również o rozważenie zmiany organizacji miejsc parkingowych na parkingu pod Przybyszówką. Prosił także w imieniu Dyrektora SM w Żegocinie o remont sceny w auli ZS w Żegocinie). Odp. Wójta: W sprawie pisma, musimy zobaczyć czy gmina może wykonywać prace na tej drodze, służebność będzie sprawdzana pod kątem różnych opcji. Remonty będą kończone w ramach możliwości finansowych. Należy rozważyć zmianę organizacji miejsc parkingowych. Przyjrzymy się sprawie remontu auli.

Obecna na Sesji mieszkanka Żegociny złożyła petycję w sprawie budowy chodnika w przysiółku Nagórze w Żegocinie. Petycja została odrzucona. Zwróciła się z prośbą o wykonanie fachowej ekspertyzy ws. możliwość budowy chodnika oraz o czyszczenie rowów melioracyjnych w tym przysiółku. Przewodniczący w ramach przypomnienia odczytał uzasadnienie odrzucające petycję (szczegóły w uzasadnieniu do uchwały nr 307 RG) Głos zabrał również Wójt Gminy, tłumacząc odmowę nie tylko brakiem środków, ale problemami technicznymi związanymi z przykryciem rowów i budową chodnika. W związku z przekazaniem skargi do SKO i wyznaczeniem sąsiedniej gminy do jej rozpatrzenia, a dotyczącej tej sprawy, wszelkie prace w tym terenie (szczególnie dotyczące rowu) są wstrzymane do zakończenia sprawy.

Po udzieleniu przez Wójta odpowiedzi na wolne wnioski, Przewodniczący Rady podziękował za obecność i tym zakończył obrady 46. Sesji Rady Gminy.

uploads/2023/02/sesja/dscf1090.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1092.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1094.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1095.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1096.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1098.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1099.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1100.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1102.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1104.JPG
uploads/2023/02/sesja/dscf1105.JPG
Kategorie
Komunikaty