47. NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 02.03.2023

kmirowska
03-03-2023

W dniu 2 marca 2023 o godzinie 18:00 odbyła się 47. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żegocina zwołana w związku z uchwałą Nr XLVII/344/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Po otwarciu obrad Przewodniczący Grzegorz Gołąb przywitał wszystkich obecnych na tym posiedzeniu (obecnych 13 radnych) oraz przedstawił proponowany porządek obrad.

Dodał, że sesja została zwołana w związku z wycofaniem na poprzedniej sesji projektu uchwały j. w. z uwagi na brak wymaganych wówczas opinii – po wpłynięciu tych opinii uchwała mogła zostać poddana pod głosowanie. Uchwała jest bardzo ważna w związku z możliwościami dofinansowania do prac przy takich zabytkach (szczególnie w naszych kościołach).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Uchwała Nr XLVII/344/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Gminy.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szymbara.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały, oraz opinię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w opinii nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Oczytał również Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań, poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr XLVII/344/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowało 13 radnych, 13 głosów za (uchwała została przyjęta jednogłośnie).

Jeszcze raz Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność (zarówno radnym jak i p. Ewie Bukowiec) oraz za przyjęcie uchwały, która był niezbędna do dalszego ubiegania się o środki zewnętrzne i na którą oczekiwały szczególnie nasze parafie.

Na tym zakończono obrady nadzwyczajnej 47. Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty