49 SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 30.05.2023

kmirowska
01-06-2023

49. sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się we wtorek 30 maja. Po rozpoczęciu, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb powitał obecnych Radnych i gości: Wójta Gminy Wojciecha Wronę, Skarbnik Gminy Małgorzatę Matras, Sekretarz Gminy Joannę Pyrz, Sołtys Bytomska Alicję Guzik, Sołtys Łąkty Górnej Tadeusza Starego oraz Panią Agnieszkę Kuklę.

Następnie przystąpiono do odczytywania i podejmowania uchwał, omawianych szczegółowo na posiedzeniu Komisji:

- Uchwała Nr XLIX/355/2023 zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2023 r. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/356/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2032. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/357/2023 w sprawie uznania petycji za nie zasługującą na uwzględnienie. – przed głosowaniem odczytano stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/358/2023 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Żegocina.” – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/359/2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/360/2023 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/361/2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/362/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 754/5 obr. Żegocina pod automat do sprzedaży zniczy. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/363/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 114m2 w budynku nr 240 w Żegocinie. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/364/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zabudowanej nr 658 położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina. – uchwała przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się (Radny Ignacy Rożnowski)

- Uchwała Nr XLIX/365/2023 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część B. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/366/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Żegocina. – przyjęta jednogłośnie.

- Uchwała Nr XLIX/367/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina. – przyjęta jednogłośnie.

Kolejne punkty obrad: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok; Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Żegocina za 2022 rok oraz Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2022 r. zostały przyjęte wpisem do protokołu.

Następnie informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją) wygłosił Wójt Gminy Wojciech Wrona.

Nikt nie złożył interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Robert Jędrzejek: pytanie o montaż lunety na punkcie widokowym, o zakup działki przylegającej do punktu widokowego, o hotspot na przystanku. Odp. wójta: Luneta będzie zamontowana w najbliższym czasie, tworzony jest podest, barierki oraz schody; jesteśmy w trakcie negocjacji zakupu działki celem utworzenia jednego z kilku parkingów będących miejscem początkowym drogi do planowanej wieży widokowej; kwestię hotspotu trzeba przeanalizować.

- Radny Bartłomiej Pławecki – prośba w imieniu mieszkańców przysiółka Konice o remont drogi. Odp. wójta: Droga zostanie wyremontowana.

- Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary – pytanie o linię energetyczną 110, pytanie o remont drogi powiatowej w stronę gminy Trzciana, informacja o nieświęcącym przystanku „Zamvinex”. Odp. wójta: Specustawa daje inwestorowi możliwość wejścia w teren i realizacji inwestycji, będziemy robić to co w naszej mocy i pilnować aby nie było nadużyć; remont całej drogi jest już na etapie projektowym; oświetlenie przystanku zostanie naprawione.

- Radny Tomasz Janiczek – Pytanie o remont drogi wojewódzkiej 965 przez centrum Żegociny. Odp. wójta: Remont jest wstępnie zaakceptowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, czekamy na wyłonienie wykonawcy.

- Radny Paweł Janiczek – podziękowanie za remont drogi na Górczynie i wymianę przepustów.

- Radny Piotr Kępa – podziękowanie za remont drogi w przysiółku Kąty.

- Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Michura – pytanie o próg zwalniający na nowo wyremontowanej drodze na Lisówkach. Odp. wójta: Jeżeli będzie problem nadmiernej prędkości na tej drodze, będziemy szukać rozwiązania.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, który poinformował o wpłynięciu wniosku Rady Rodziców w sprawie Publicznego Żłobka w Żegocinie (wniosek został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Zachęcił do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego i wsparciu Klubu Beskid Żegocina. Poinformował także o otrzymanym piśmie w sprawie wyborów na ławników – Rada ma wskazać te osoby. Podziękował także organizatorom i pogratulował wszystkich przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych w naszej gminie po okresie pandemii. Podziękował również Poseł Józefie Szczurek-Żelazko oraz Kapelanowi ks. Zbigniewowi Krasowi, dzięki których gościnności Radni mogli zwiedzić najważniejsze miejsca w Warszawie. Złożył również życzenia wszystkim Samorządowcom z okazji ich święta, przywołując fragment życzeń otrzymanych od Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca: „Życzę wszystkim, aby Wasza praca była zawsze doceniania i zauważana”.

Tym zakończono obrady 49. sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty