APEL O PIELĘGNACJĘ DRZEW I KRZEWÓW WZDŁUŻ DRÓG NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

Wójt Gminy Żegocina zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Żegocina o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.

 

Zgodnie z:

Art. 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Art. 21 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do: wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

Wójt Gminy Żegocina
Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty