AZBEST - OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

malopolska.jpg

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żegocina w 2022 roku .

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 08.02.2022 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do 31.08.2022r.

Finansowaniu podlegają koszty realizacji Projektu z nieruchomości położonych na terenie gminy Żegocina, obejmujące usunięcie odpadów/wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Żegocina, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, pochodzących z gospodarstw domowych - budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych, budynków gospodarczych, garażowych i wiat, budynków rekreacji indywidualnej, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury służące utrzymaniu porządku.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres: 32-731 Żegocina 316.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dzienniku podawczym, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub przez platformę e-PUAP podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, telefon kontaktowy: (14) 648-45-35, (14) 648-45-37.

 

Ponadto informujemy, że realizacja projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kończy się w roku 2022r. W 2023 roku nie będzie możliwości uzyskania finansowania na usuwanie azbestu.

 

Kategorie
Komunikaty