Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żegocina

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina

oraz wstępnych założeń do Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030

 

            Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 0050.405.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 października 2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.   Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 . Opinie i uwagi można zgłaszać również do wstępnych założeń dla Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030.

 

            Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 12.10.2021 r. do dnia 26.10.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zegocina.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Żegocina”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Żegocina” .

c)      bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego  w budynku Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 12.10.2021 r. :

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Żegocina, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina ( www.bip.malopolska.pl/ugzegocina ) i na stronie internetowej gminy  ( www.zegocina.pl ).
Kategorie
Komunikaty