DODATEK OSŁONOWY

Na mocy   ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żegocina wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie pokój nr 7 I piętro.

Wniosek można złożyć w wersji  elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego, lub w wersji  papierowej (wzór wniosku do pobrania tutaj ).

Dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł i osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020.

Wnioski można składać do 31.10.2022r. 

Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, wnioski złożone od 01.02.2022r . (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy) będą wypłacane jednorazowo.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek

Jak wypełnić wniosek

Kategorie
Komunikaty