Dyżur wakacyjny przedszkoli 2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

    Na podstawie art.  30  ust.1  i  art.  31  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.), oraz § 10 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z póź. zm.), i § 12 ust.. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli  (Dz. U. z 2019 roku poz 502) i na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami  przedszkolnymi zarządzam co następuję:

§ 1

Ustalam przerwę w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedszkola i oddziały przedszkolne organizują opiekę  zgodnie  z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Przedszkoli i Szkół Podstawowych  z oddziałami przedszkolnymi Gminy Żegocina.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 0050.367.2021.Z

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z ałącznik  Nr 1

Zarządzenia Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 czerwca 2021 r

 

 

Przedszkole Publiczne w Żegocinie           od 01.07.2021 – 15.07.2021r.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie           od 01.08.2021 – 31.08.2021r.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej   od 16.07.2021 – 31.08.2021r.

Oddział Przedszkolny w Bytomsku           od 15.07.2021 – 31.08.2021r.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu            od 15.07.2021 – 31.08.2021r.

 

Załącznik  Nr 2 

Zarządzenia Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 17 czerwca 2021 r.

 

Zasady organizacji opieki w  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina

1.      Opieka organizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina.

2.      Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu  wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej i dostarczenie do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w terminie  do 24 czerwca 2021r. do godz. 15.00.

3.      Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie zajęć opiekuńczych, w terminie do 01 lipca 2021r. . Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu publicznym: 7,50zł za 2 posiłki, 9 zł za 3 posiłki i 1,00 zł za każdą godzinę pobytu poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W oddziale przedszkolnym : 3,00 za 1 posiłek. Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona  wpłacona należność.

4.      Oddziały przedszkolne w czasie dyżuru wakacyjnego pracują od godziny 8.00 do godziny 13.00

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210618120248_dyżur wakacyjny2021 poprawiony.pdf
Kategorie
Komunikaty