DZIAŁALNOŚĆ ŚDS W ŻEGOCINIE ZAWIESZONA DO 16 SIERPNIA BR.

kmirowska

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego, nr 95/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku oraz jego aktualizacji z dnia 30 lipca 2020, działalność  Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 16 sierpnia 2020 r. Działanie to ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

TREŚĆ POLECENIA:

(POLECENIE NR 95/2020)WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźny chora z wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19wywołanej wirusem SARS-CoV-2,polecam: Starostom Powiatów bocheńskiego i wadowickiego,Burmistrzom oraz Wójtom Miast i Gmin z obszarów powiatów: bocheńskiego i wadowickiego czasowe zawieszenie działalności,na terenie wskazanych powiatów województwa małopolskiego, w terminie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 2 sierpnia 2020 roku w: 

a)placówkach wsparcia dziennego, 

b)dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, c)środowiskowych domach samopomocy,d)warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust. 1). Polecenia,o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniemCOVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4). Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych 2placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu powiatu bocheńskiego i wadowickiego. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie ww. powiatów, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne. Pouczenie Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

Kategorie
Komunikaty