RELACJA Z III SESJI RADY GMINY ŻEGOCINA - 27 czerwca 2024

W czwartek 27 czerwca 2024 r. o  godzinie 15.30. w sali  narad Urzędu Gminy Żegocina zgodnie z planem odbyła się III Sesja Rady Gminy Żegocina.

Przewodniczący Pan Piotr Kępa otworzył obrady III Sesji Rady Gminy w Żegocinie. Przywitał obecnych na sesji: Wójta Gminy Żegocina Pana Wojciecha Wronę, Sekretarz Panią Joannę Pyrz, Skarbnika Panią Małgorzatę Matras, Sołtysa Pana Tadeusza Starego, Sołtysa Pana Józefa Grabiarza, (który dołączył podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy) Radnych, pracowników Urzędu Gminy, Panią Ewę Bukowiec, Panią Adrianę Kłósek-Furtak, Pana Marcina Affeka oraz w sposób szczególny mieszkańców Gminy, którzy oglądali transmisję Sesji.  Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego Stanisława Guzika, byłego Sołtysa wsi Rozdziele. W sesji uczestniczyło 11 radnych. Zmieniono porządek obrad sesji. Kolejnym punktem był Raport o Stanie Gminy Żegocina za 2023 rok. Wójt Gminy zreferował Raport. Podjęto debatę  o stanie Gminy. Zgodnie  z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt co roku przedstawia raport. Raport stanowi podsumowanie działalności, w szczególności: realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Do debaty nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Po zakończeniu debaty przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Rada udzieliła Wójtowi wotum zaufania.

Następnie podjęto temat zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Sprawozdania zreferowała Pani Skarbnik Małgorzata Matras. Radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: informacji przekazanych przez Panią Skarbnik, opinii Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi - przedstawionej przez Pana Ignacego Rożnowskiego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o sprawozdaniu finansowym, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

Przystąpiono do uchwały w sprawie absolutorium. Po zapoznaniu się ze stanowiskami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, którą zreferowała Pani Katarzyna Szewczyk, oraz opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żegocina za rok 2023.

Po czym uchwalono Uchwały: Nr III/22/2024, Nr III/ 23/2024, Nr III/ 24/2024, Nr III/25/2024. Przy projekcie Uchwały Nr III/26/2024 w sprawie likwidacji  jednostki budżetowej - Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie, Pani Małgorzata Matras zaprezentowała stanowisko Komisji Oświaty Kultury i Ochrony Zdrowia. Następnie uchwalono Uchwały: Nr III/26/2024, Nr III/27/2024, Nr III/28/2024 . 

Głos zabrał Wójt Gminy Żegocina, przedstawiając informację międzysesyjną. Wójt poinformował o najważniejszych sprawach i wydarzeniach, w tym o  powołaniu (Zarządzeniem Wójta z dnia 28.06.2024 r.) Pani Joanny Pyrz – Sekretarza Gminy Żegocina – na oficjalnego Zastępcę Wójta Gminy Żegocina.

Po gratulacjach Pan Przewodniczący poinformował o tym, że do Rady wpłynęło  pismo mieszkańca Łąkty Górnej dotyczące braku dostosowania warunków technicznych przyłącza kanalizacji -  pismo zostało przekazane Wójtowi Gminy, zgodnie z kompetencją .
Przewodniczący Rady Gminy Żegocina przedstawił nowo wybranych przewodniczących Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Pan Tomasz Janiczek
Przewodniczący Komisji Budżetowo Rolnej i Rozwoju Wsi -  Pan Zbigniew Michura
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty, Kultury i  Ochrony Zdrowia - Pani Małgorzata Matras
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji  -  Pan Robert Jędrzejek

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Stary poruszając kilka kwestii: Fundusz Dróg, sprawę drogi na Konicach, oświetlenia oraz oznaczeń przysiołków. Kolejno Pan Wójt Gminy Żegocina, odniósł się do spraw technicznych dotyczących kanalizacji a także kwestii poruszonych przez Pana Sołtysa Tadeusza Starego; naprawy dróg, oświetlenia, sprawy przystanków oraz zniszczonych oznaczeń.

Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za pracę Rady Gminy i Pracowników Gminy w miesiącu czerwcu oraz zamknął obrady III Sesji Rady Gminy.  

Rada Uchwaliła następujące uchwały:
  1. Uchwała III/19/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żegocina wotum zaufania.
  2. Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  3. Uchwała Nr III/21/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2023 r.
  4. Uchwała Nr III/22/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Mikołaja Biskupa w Żegocinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego programu odbudowy zabytków
  5. Uchwała Nr III/23/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2024 r.
  6. Uchwała Nr III/24/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2035.
  7. Uchwała Nr III/25/2024 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
  8. Uchwała Nr III/26/2024 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie.
  9. Uchwała Nr III/27/2024 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki rolnej nr 251 w Bytomsku.
  10.  Uchwała Nr III/28/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Piotra Pławeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 Informacja międzysesyjna wójta gminy 27 czerwca 2024_20240628171218.pdf
Kategorie
Komunikaty