Informacja INSP. WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO LEK. WETERYNARII w BOCHNI

W związku ze stwierdzeniem w dniu 20 marca 2021 roku dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego, powiat gorlicki miejscowość Bielanka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni zwraca się z prośbą o przypomnieniu gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków bioasekuracyjnych. W ramach podejmowanych działań, powinni :

 

 • utrzymywanie drobiu, w tym zabezpieczenie budynków, w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywana w zamkniętych pomieszczeniem, po zadaszeniem itp.);
 • Nie karmienie i nie pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli na zewnątrz budynków inwentarskich;
 • regularnie dokonywać przeglądu budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych) i eliminować  wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności;
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • powstrzymać się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
 • przestrzeganie wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz stałego utrzymywania ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
 • przestrzeganie stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;
 • przestrzeganie stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
 • przestrzeganie oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;
 • przestrzeganie nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;
 • powiadamiania organu IW albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych. Wobec powyższego proszę o rozpowszechnienie wśród mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty tych podstawowych zasad.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Bochni

Wacław Czaja

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210329081026_Urzędy gmin i miast HPAI małopolska.pdf
Kategorie
Komunikaty