Informacja dot. spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

life_malopolska.jpg

Informacja dot. spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne.

W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Urząd Gminy informuje o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018r. poz. 992 z późn. zm.), pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancje lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się , zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno, jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane. Zwrócić uwagę należy, że ww. rodzaj odpadów obejmuje nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.). Często wyżej opisane zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza (m.in. benzo(α)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2018 r. poz. 93) wskazuje, że w procesie Rl obejmującym wykorzystanie odpadu jako paliwa można stosować drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, natomiast stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione. W świetle powyższego należy stwierdzić, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa.

Kategorie
Komunikaty