Informacja o odpadach 2021

Na podstawie art. 3. ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach Gmina Żegocina podaje następujące informacje:

I. W 2021r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina prowadziła firma TRASZKAN S.F.Z. Sroka S.j., 32-413 Zegartowice 105.

W 2021r. odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

- TRASZKAN S.F.Z. Sroka S.j., 32-413 Zegartowice 105.

-Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO”  Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482,

-EKOMBUD Spółka z o. o ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia,

Według stanu na dzień 31.12.2021r. do Rejestru Działalności Regulowanej było wpisanych 11 podmiotów (tabela 1.)

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

1.

Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” 
S.F.Z. Sroka S.j.  

32-413 Zegartowice 105   

2.

EKOMBUD  Skowronek, Gazda s.j. 

32-700 Bochnia, 
ul. Partyzantów 24D

3.

Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” 
Marek Strzelec

32-861 Iwkowa 482

4.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

32-700 Bochnia, 
ul. Kazimierza Wielkiego 2a

5.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 
SURPAP s.c.

33-300 Nowy Sącz,  
ul. Wyspiańskiego 3

6.

CONTEKO Sp. z o.o.

33-130 Radłów, 
ul. Woleńska 15

7.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

30-841 Kraków, 
ul. Nad Drwiną 33, 

8.

REMONDIS

Kraków Sp. z o.o.

30-740 Kraków, 
ul. Półłanki 64

9.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o. o. 

30-307 Kraków, 
ul. Barska 12

10.

EKOMBUD  Spółka z o.o.

32-700 Bochnia, 
ul. Partyzantów 24D

11.

NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 14, 33-300          Nowy Sącz

 

II. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie zostały poddane składowaniu, zostały przekazane do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do niżej wymienionych instalacji, a część z nich – 0,3800 Mg została zmagazynowana.

 

W 2021 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 odebrane z terenu Gminy Żegocina zostały przekazane do:

- Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,

- Instalacja Komunalna MBP Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,

- MBP Zakład Zagospodarowania Odpadów  EMPOL, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice,

-  MBP FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.

 

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały przekazane do:

 

- Kompostownia Odpadów Organicznych  KOP-EKO Zalesiany 1, 32-420 Gdów

- FCC Podhale Sp. z o.o. MBP kompostownia ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

a część z nich – 2,1200 Mg  została zmagazynowana.

 

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

 

- odpady o kodzie 191212 (frakcja odpadów powyżej 80 mm powstała z odpadów selektywnie zebranych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów Grupa Azoty Tarnów, ul. Czysta,  33-100 Tarnów,

- odpady o kodzie 191212 (frakcja odpadów powyżej 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze, Cofinco – Poland Sp. z o.o. (składowisko) ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.

- odpady o kodzie 191212 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Choczni,  ul. Tadeusza Kościuszki 304, 340 – 123 Chocznia,

- odpady o kodzie 190599 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Cofinco-Poland Sp. z.o.o. (składowisko) ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze, Składowisko odpadów Grupy Azoty Tarnów, ul. Czysta, 33-100 Tarnów,

 

III. Osiągnięte przez Gminę poziomy w 2021 roku.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 11 %,

2. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 31 %,

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 14 %.

4. Poziom składowania: 16

 

IV. Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne  na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Żegocina poziomy w 2021 roku.

Rok 2021

Osiągnięty poziom przez firmę DIMARCO

Osiągnięty poziom przez firmę EKOMBUD SP.  Z O.O.

Osiągnięty poziom przez firmę TRASZKAN SP. JAWNA

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

12 %

23 %

20%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

-

 

-

 

0%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

0,19 %

24 %

6 %

Poziom składowania

25 %

47%

20%

V. Na terenie Gminy Żegocina w 2021r. wyznaczonych obiektach umieszczone były pojemniki na:


- baterie i drobne akumulatorki:
- budynek Urzędu Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 316, Zespół Szkół w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50, Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Rozdzielu, Rozdziele 156, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Bytomsku, Bytomsko 77, 32-731 Żegocina – w godzinach pracy.
- przeterminowane lekarstwa – Apteka REMEDIUM Łąkta Górna 407, 32-731 Żegocina, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie, 32-731 Żegocina 240 – w godzinach pracy.

Na terenie gminy brak PSZOK

 

VI. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę TRASZKAN S.J. S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105 w terminie określonym w harmonogramie.

VII. Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

- Firma Usługowo – Handlowa ”Zoltar” Wiesław Zelek, ul. Słoneczna 50A, 34-600 Limanowa, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Fabryczna, 34-600 Limanowa.

Adres punktów zbierania odpadów opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

TRASZKAN S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105

Ceny odbioru tych odpadów ustala się indywidualnie z firmami zbierającymi te odpady.

Kategorie
Komunikaty