Informacja odpady

Na podstawie art. 3. ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach Gmina Żegocina podaje następujące informacje:

I. W 2019r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina prowadziła firma Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105.

W 2019 r. odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

- Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105,

- Firma Usługowo-Handlowa ‘‘DIMARCO” 32-861 Iwkowa 482,

- EKOMBUD Skowronek, Gazda s. j. ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia,

- EKOMBUD Spółka z o. o ul.Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

 Według stanu na dzień 31.12.2019r. do Rejestru Działalności Regulowanej było wpisanych 13 podmiotów (tabela 1.) 

Lp. Nazwa firmy Adres
1. FBSerwis Karpatia Sp. z .o.o 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
2. Zbiór i Segregacja Odpadów "TRASZKAN S.j., S.F.Z. Sroka   32-413 Zegartowice 105   
3. EKOMBUD  Skowronek, Gazda s.j.  32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 24D
4. Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482
5. FCC Polska Sp. z.o.o.  w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10
6. Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2a
7. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c. 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3
8. CONTEKO Sp. z o.o. 33-130 Radłów, ul. Woleńska 15
9. MIKI Recykling Sp. z o.o. 30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33, 
10. REMONDIS Kraków Sp. z o.o. 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64
11. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.  30-307 Kraków, ul. Barska 12
12. AVR S.A. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków
13. EKOMBUD Spółka z o.o. ul.Partyzantów24D, 32-700 Bochnia
 

 

II. W 2019 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 odebrane z terenu Gminy Żegocina zostały przekazane do:

- MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20 A, Tarnów, 33-100 Tarnów,

- MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, Kraków, 30-740 Kraków,

- MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, Myślenice, 32-400 Myślenice,

- MBP EMPOL Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

- MBP EMPOL Tylmanowa, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice,

- MBP ZGK Sp. z o.o., Sigiełki, 37-418 Krzeszów.

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały przekazane do:

- Kompostowni KOP-EKO Zalesiany, Zalesiany 1, 32-420 Gdów.

Z informacji otrzymanych od RIPOK, z informacji otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina jak również z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

- odpady o kodzie 191212 zostały przekazane do składowania na Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh, ul. Czysta, 33-100 Tarnów,

- odpady o kodzie 191212 zostały przekazane do składowania na Składowisko TWK – ŁASK Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Łask,

- odpady o kodzie 191212 zostały przekazane do składowania na Składowisko odpadów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów,

- odpady o kodzie 191212 zostały przekazane do składowania na Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu - Piaski, 33-340 Stary Sącz – Piaski,

- odpady o kodzie 190599 zostały przekazane do składowania na Składowisko odpadów „Zarzeką Biała” JRCh, ul. Czysta, 33-100 Tarnów,

- odpady o kodzie 190599 zostały przekazane do składowania na Składowisko odpadów Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów,

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie zostały poddane składowaniu, zostały przekazane do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

 

III. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu w 2019 roku.

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 2,96 % ≈3 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 32,46 % ≈ 32 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 60 %

IV. Osiągnięte przez podmioty poziomy recyklingu w 2019 roku.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Rok 2019 Osiągnięty poziom przez firmę DIMARCO Osiągnięty poziom przez firmę EKOMBUD SP. Z O.O. Osiągnięty poziom przez firmę EKOMBUD SP. JAWNA Osiągnięty poziom przez firmę TRASZKAN SP. JAWNA
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 40,24% 57,15% 44,27% 33,41%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - - - 55,20%
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%) 0% 0,05% 18,74% 0%
 

 

V. Na terenie Gminy Żegocina w 2019r. wyznaczonych obiektach umieszczone były pojemniki na:
- baterie i drobne akumulatorki:
- budynek Urzędu Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 316, Zespół Szkół w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50, Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Rozdzielu, Rozdziele 156, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Bytomsku, Bytomsko 77, 32-731 Żegocina – w godzinach pracy.
- świetlice wiejskie w: Łąkcie Górnej, Żegocinie, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie – w godzinach pracy.
- przeterminowane lekarstwa – Apteka REMEDIUM Łąkta Górna 407, 32-731 Żegocina, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie, 32-731 Żegocina 240 – w godzinach pracy.

Na terenie gminy brak PSZOK

VI. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J. S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105 w terminie określonym w harmonogramie.

 

 

 

Kategorie
Komunikaty