Informacja odpady 2020

Na podstawie art. 3. ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach Gmina Żegocina podaje następujące informacje:

I. W 2020r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina prowadziła firma Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105.

W 2020r. odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

-Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105,

-Firma Usługowo-Handlowa ‘‘DIMARCO” 32-861 Iwkowa 482,

-EKOMBUD Spółka z o. o ul.Partyzantów24D, 32-700 Bochnia,

Według stanu na dzień 31.12.2020r. do Rejestru Działalności Regulowanej było wpisanych 11 podmiotów (tabela 1.)

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

1.

FBSerwis Karpatia Sp. z .o.o

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

2.

Zbiór i Segregacja Odpadów "TRASZKAN S.j., S.F.Z. Sroka  

32-413 Zegartowice 105   

3.

EKOMBUD  Skowronek, Gazda s.j. 

32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 24D

4.

Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO Marek Strzelec

32-861 Iwkowa 482

5.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o.

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2a

6.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3

7.

CONTEKO Sp. z o.o.

33-130 Radłów, ul. Woleńska 15

8.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33, 

9.

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

10.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 

30-307 Kraków, ul. Barska 12

11.

EKOMBUD Spółka z o.o.

32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 24D

 

II. W 2020 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 odebrane z terenu Gminy Żegocina zostały przekazane do:

-Instalacja MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20 A, Tarnów, 33-100 Tarnów,

- Instalacja MBP FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

- Instalacja MBP Zakład Zagospodarowania Odpadów Myślenice, ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice,

- Instalacja MBP Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,

- Instalacja MBP Zakład Zagospodarowania Odpadów EMPOL, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice,

- Instalacja MBP Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Głogowa 75, 32-500 Balin.

 

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały przekazane do:

-Kompostownia Odpadów Organicznych KOP-EKO Zalesiany 1, 32-420 Gdów,

-FCC Podhale Sp. z o.o. MBP Kompostownia ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

-Zakład Zagospodarowania Odpadów Myślenice MBP Kompostownia ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice

 

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

-odpady o kodzie 191212 (frakcja odpadów powyżej 80 mm powstała z odpadów selektywnie zebranych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” Grupa Azoty JRCh, ul. Czysta, 33-100 Tarnów,

-odpady o kodzie 191212 (frakcja odpadów powyżej 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze, Składowisko odpadów Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Głogowa 75, 32-500 Balin, Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” Grupa Azoty JRCh, ul. Czysta 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom, Składowisko Cofinco-Poland Sp. z.o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie -Zdrój, Składowisko Cofinco-Poland Sp. z.o.o. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,

-odpady o kodzie 190599 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze, Składowisko odpadów Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Głogowa 75, 32-500 Balin, Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” Grupa Azoty JRCh, ul. Czysta 33-100 Tarnów, Składowisko Cofinco-Poland Sp. z.o.o. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.  z o.o, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,

-odpady o kodzie 191212 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Młynach, ul. Młyny 111A, 37-552 Młyny, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu, ul Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie zostały poddane składowaniu, zostały przekazane do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a część z nich –1,450 Mg została zmagazynowana.

III. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu w 2020 roku.

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 31 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 49 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 59 %

IV. Osiągnięte przez podmioty poziomy recyklingu w 2020 roku.


Osiągnięte poziomy recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 

Rok 2020

Osiągnięty poziom przez

firmę DIMARCO

Osiągnięty poziom przez

firmę EKOMBUD SP.Z O.O.

Osiągnięty poziom przez

firmę TRASZKAN SP. JAWNA

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

51,69%

50,11%

23,00%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

-

 

-

 

-

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

0 %

5,08 %

44,0 %

 

V. Na terenie Gminy Żegocina w 2020r. wyznaczonych obiektach umieszczone były pojemniki na:


- baterie i drobne akumulatorki:
- budynek Urzędu Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 316, Zespół Szkół w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50, Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Rozdzielu, Rozdziele 156, 32-731 Żegocina, Szkoła Podstawowa w Bytomsku, Bytomsko 77, 32-731 Żegocina – w godzinach pracy.
- przeterminowane lekarstwa – Apteka REMEDIUM Łąkta Górna 407, 32-731 Żegocina, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie, 32-731 Żegocina 240 – w godzinach pracy.

Na terenie gminy brak PSZOK

VI. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J. S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105 w terminie określonym w harmonogramie.

 

VII. Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

- Firma Usługowo – Handlowa ”Zoltar” Wiesław Zelek, ul. Słoneczna 50A, 34-600 Limanowa

Adres punktów zbierania odpadów opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

TRASZKAN S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105

Ceny odbioru tych odpadów ustala się indywidualnie z firmami zbierającymi te odpady.

Kategorie
Komunikaty