Informacja POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w BOCHNI 03-2022

W związku ze stwierdzeniem w dniu 18 lutego 2022 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego, powiat krakowski gmina Zabierzów, miejscowość Bolechowice, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni zwraca się z prośbą o przypomnieniu gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych. W ramach podejmowanych działań, powinni :

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywana w zamkniętych pomieszczeniem, po zadaszeniem itp.);
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • regularnie  dokonywać  przeglądu  budynków  inwentarskich  (siatki  w  oknach    i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych) i eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności;
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • w miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć już istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • powstrzymać się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
 • przestrzeganie  wyłożenia  mat  dezynfekcyjnych  przed  wejściami  i  wyjściami     z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz stałego utrzymywania ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
 • przestrzeganie stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich,    w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;
 • przestrzeganie stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
 • przestrzeganie oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;
 • przestrzeganie nakazu  dokonywania  codziennego  przeglądu  stad  drobiu  wraz  z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;
 • powiadamiania  organu  IW  albo  najbliższego  podmiotu  świadczącego  usługi     z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

Ponadto, w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt miała miejsce w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym. Osoby takie powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, co najmniej 72 godziny od uczestnictwa w polowaniu na ptaki łowne.

 

Szczegółowe wymagania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

 

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych. Wobec powyższego proszę o rozpowszechnienie wśród mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty tych podstawowych zasad.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20220307074345_Urzędy gmin i miast HPAI ognisko małopolska 2022.pdf
Kategorie
Komunikaty