Komunikat

KOMUNIKAT

W związku z przeprowadzoną kontrolą Gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – delegatura w Krakowie, Urząd Gminy Żegocina informuje o zaleceniach i obowiązkach jakie przedstawił WIOŚ do realizacji, które ciążą na mieszkańcach i Gminie w celu ochrony i poprawy czystości naszego środowiska.

GOSPODARKA ŚCIEKAMI

1. Właściciele posesji zobowiązani są do posiadania szczelnych zbiorników w których gromadzone są ścieki bytowe zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)

2. Właściciele posesji zobowiązani są do posiadania umów korzystania z usług wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą.

3. Właściciele posesji zobowiązani są do posiadania dowodów opłat za usługi wywozu nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

4. Właściciele posesji zobowiązani są do przyłączenia posesji do istniejącej w pobliżu gminnej sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem możliwości technicznych za wyjątkiem właścicieli posesji wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, a Gminę Żegocina w takich przypadkach zobowiązuje się do prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

NISKA EMISJA

1. Zobowiązuje się Gminę Żegocina do prowadzenia i uaktualniania bazy inwentaryzacji źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie Gminy.

2. Zobowiązuje się Gminę Żegocina do przeprowadzenia kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach zgodnie z ustawą Prawo Ochrono Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1396)

3. Zobowiązuje się mieszkańców Gminy do końca 2022 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do wymiany pieców bezklasowych na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów .

4. Zobowiązuje się mieszkańców Gminy do końca 2026 roku zgodnie z ww. uchwałą do wymiany pieców , które posiadają klasę 3 lub klasę 4.

Kategorie
Komunikaty