KOMUNIKAT PUP W BOCHNI NA TEMAT AKTUALNYCH NABORÓW

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Dofinansowanie na realizację Projektu EFS na lata 2020 - 2021 wynosi 1 946 043,93 zł.


Celem głównym  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim.


Uczestnikami projektu będzie co najmniej 157 osób (85 kobiet i 72 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Bochnia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup tj. osób: powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

W ramach projektu planuje się:

  • organizację miejsc odbywania stażu dla 31 osób,
  • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 71 osób,
  • zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 22 osób,
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 23 osób,
  • organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 10 osób,
  • kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w celu rozwiązania trudności w zakresie zmiany zawodu, planowania rozwoju zawodowego, wyboru kierunków kształcenia lub szkolenia, obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej dla 157 osób,
  • udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub stażu poprzez usługę pośrednictwa pracy, w tym informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy dla 157 osób.

Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:

  • 157 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie,
  • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% uczestników należących do grup osób: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

W ramach projektu zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM.


Powiatowy Urząd Pracy w Bochni posiada dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in: swobodny dostęp do stanowisk obsługi klienta, strona internetowa jest w ramach wortalu PSZ i jest dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących, udostępnione są usługi dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących za pomocą środków wspierających komunikowanie się: poczta elektroniczna, faks, strona internetowa, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni jest winda, podjazdy od wejścia głównego i bocznego, 2 miejsca parkingowe przy wejściach do budynku, wewnątrz poręcze przy ścianach, automatycznie otwierające się drzwi przy głównym wejściu do urzędu, brak jest progów w pomieszczeniach.  

 

Udzielając wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Bochni będzie uwzględniał specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne inteligentne specjalizacje, branże zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju regionu czy danego obszaru, na którym realizowany jest projekt lub zawody nadwyżkowe i deficytowe w regionie lub na obszarze, w tym przy użyciu np.: lokalnych, regionalnych i krajowych badań rynku pracy.

Kategorie
Komunikaty