KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Powstaje projekt uchwały, która daje możliwość realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Żegocina w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała ma dać mieszkańcom możliwość większego zaangażowania się w sprawy dotyczące naszej gminy.

Wójt Gminy Żegocina serdecznie zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu ostatecznych zapisów uchwały.

Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Otwarte spotkanie odbędzie się 27.09.2022r. (wtorek)
o godz. 17:00 w Centrum Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Formularz konsultacyjny jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Wypełniony formularz zawierające opinie i uwagi można składać w terminie od 15.09.22r. do 14.10.2022r.

  • osobiście ,w sekretariacie, lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina
  • elektronicznie , przesyłając jego skan na adres mailowy:  pozarzadowe@zegocina.pl
  • listownie , na adres Urzędu Gminy 32-731 Żegocina 316

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Kategorie
Komunikaty