Konsultacje POP dla Małopolski

life_malopolska.jpg

Zarząd Województwa Małopolskiego przekazuje do zaopiniowania Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Projekt Programu dostępny jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów  oraz pod adresem e-mailowym: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje ,   a ponadto wyłożony jest do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku. 

Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje , w formie pisemnej kierując je na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  lub ustnie do protokołu  w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do Projektu Programu jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Kategorie
Komunikaty