Konsultacje społeczne 06.02.2024

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2024 roku" Wójt Żegocina  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „program opieki nad zwierzętami". 

            W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Żegocina oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt. 

 

Przedmiot konsultacji: 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2024 roku".

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

Konsultacje potrwają od dnia 06.02.2024 r. do 02.03.2024 r.  Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. 

 

Forma konsultacji: 

Pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Żegocina 316, 32-731 Żegocina, pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@zegocina.pl

 

Wójt Gminy  

/-/ Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty