Kontrole palenisk w Gminie Żegocina

Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy Żegocina. Mają one na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i ludzi spalania odpadów, kontrolę jakości paliwa oraz rodzajów źródła ogrzewania.

Podstawą do przeprowadzania kontroli jest ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust.1) oraz zapisy uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. (zwanej uchwałą antysmogową dla Małopolski).

Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działającego w oparciu o zapisy artykułów 379 i 380 Prawa ochrony środowiska.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli (art. 380 ust. 1 p.o.ś.) oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 p.o.ś.). Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (art. 379. ust. 3 p.o.ś.). 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czego nie wolno palić

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Pytanie co należy rozumieć jako śmieci? Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony. Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też gazet,  kolorowych tekturowych opakowań (np. po herbacie czy ciasteczkach), opakowań wielomateriałowych oraz bielonego papieru.

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane min. 2 lata), natomiast w węglu, frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% - wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 334 w zw. z art. 96 POŚ). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł, a na podstawie wyroku sądu do 5000 zł.

Kategorie
Komunikaty