"Małopolski Tele - Anioł"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że Gmina Żegocina przystąpiła do współpracy w ramach realizacji projektu pn "Małopolski Tele - Anioł". Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2018r do 31 stycznia 2021 roku .

Głównym celem projektu jest poprawa życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku. Wsparcie skierowane jest do 10 000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wsparcie w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania przysługuje:

a) bezpłatnie osobie z niepełnosprawnością i osobie niesamodzielnej których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,

b) może być częściowo odpłatne w przypadku osób posiadających dochody powyżej 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w wysokości do 30% ich wartości w zależności od wielkości dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie zgodnie z zasadami:

- osoby o dochodach 150-200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 3,50 zł za godzinę usług ,

- osoby o dochodach powyżej 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 7,00 zł za godzinę usług .

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w formie TELEOPIEKI - możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki.

Otrzymana opaska bezpieczeństwa wyposażona jest w przycisk alarmowy SOS i kartę SIM z możliwością połączenia z Centrum Teleopieki. Część opasek wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności dostosowane do szczególnych potrzeb osób /np. Detektor upadku. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Dyżur w nim pełnią ratownicy medyczni. W telecentrum jest możliwość połączenia się głosowo bezpośrednio z opaski bezpieczeństwa z asystentem teleopieki, czy psychologami. Uczestnicy projektu mogą uzyskać pomoc w sprawach życia codziennego oraz informację np. O przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Do telecentrum można też dzwonić , aby po prostu porozmawiać.

W związku z powyższym osoby zainteresowane z Gminy Żegocina zachęca się do składania Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do powyższej informacji. Wykaz instytucji do których należy złożyć formularz zgłoszeniowy również stanowi załącznik do informacji.

Wszelakie informacje na temat projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.malopolska.pl/teleaniol Informacje udzielane są również przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie pokój nr 13 w budynku Urzędu Gminy Żegocina jak również pod numerem telefonu : 14 613 20 02 w godzinach pracy Urzędu Gminy Żegocina.

Załączniki:

Kategorie
Komunikaty