Obwieszczenie o podjęciu SRG - do procedury OOŚ

Wójt Gminy Żegocina

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamia
o podjęciu przez Radę Gminy Żegocina Uchwały Nr XXXVII/271/2022
z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina
na lata 2022-2030

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 w sekretariacie lub dzienniku podawczym, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żegocina ( www.zegocina.pl ) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.malopolska.pl/ugzegocina ).

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXXVII/271/2022 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.
  2. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.
  3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.
  4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.

Wójt Gminy Żegocina

Kategorie
Komunikaty