OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Żegocina ogłasza kolejny nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żegocina w 2020 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 10.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Finansowaniu podlegać będą koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie gminy Żegocina, obejmujące:

1) demontaż pokryć dachowych i innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw domowych - budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, wiat itp. określonych w § 2 ust. 2 regulaminu, znajdujących się na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, lub

2) usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres: 32-731 Żegocina 316.

Wójt Gminy

mgr Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty