OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW Marzec 2021

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Żegocina ogłasza kolejny nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żegocina w 2021 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 09.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Finansowaniu podlegać będą koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów  budowlanych    zawierających    azbest,    z    nieruchomości    położonych  na terenie gminy Żegocina, obejmujące:

1)    demontaż pokryć dachowych i innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw domowych - budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, wiat itp. określonych w § 2 ust. 2 regulaminu, znajdujących się na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych, lub 

2)    usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn.  „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” , a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Formularze wniosków oraz załączników  można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres: 32-731 Żegocina 316.

 

                                                                                                 Wójt Gminy 

                                                                                              Wojciech Wrona

Ponadto informujemy, że projekt pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kończy się w 29.08.2021r. W związku z powyższym prace związane z demontażem i usunięciem odpadów zawierających azbest muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021r. 

Kategorie
Komunikaty