Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r., poz.  293 ) oraz w związku z Uchwałą nr XXXVII/259/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina, Żegocina 316 w godzinach pracy Urzędu.   Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej www.zegocina.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r.  w Sali Narad Urzędu Gminy Żegocina o godz. 10 30 . Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2020 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żegocina, osobiście w Urzędzie Gminy w Żegocinie, pocztą na adres: Żegocina 316, 32-731 Żegocina, ustnie do protokołu w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Żegocina lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 162) na adres: budownictwo@zegocina.pl .

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Żegocina.

Wójt Gminy Żegocina

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina, 32-371 Żegocina 316.

  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl , lub pisemnie na adres urzędu.

  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.

  4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych,

  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kategorie
Komunikaty