OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO WNIOSKU

W dniu 12 stycznia 2022r. do Urzędu Gminy Żegocina wpłynął wniosek złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Żegocina w 2022 roku pod nazwą:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” Wniosek zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina, na stronie  internetowej pod adresem www.zegocina.pl a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina.

Wobec powyższego informuję, że zgodnie z § 8 Uchwały NR XXXIII/246/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Żegocina (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z dnia 7 grudnia 2021 r., poz. 7256), każdy w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia można zgłosić uwagi dotyczące złożonego wniosku.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Żegocina na dzienniku podawczym, drogą elektroniczną na adres o.pozarzadowe@zegocina.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 do dnia 21.01.2022 r.(decyduje data wpływu  do Urzędu).

Wójt Gminy Żegocina

 -/-

 Wojciech Wrona

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20220114204231_WNIOSEK.pdf
Kategorie
Komunikaty