Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.


Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

 • od 1 do 15 września 2022 roku  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie  (Budynek Urzędu Gminy Żegocina I piętro pokój nr.7 )

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Żegocina.  

 

 

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) czyli  600,00 zł netto.

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał).
 3. W przypadku osób pobierających rentę, emeryturę lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
  1. Kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  2. Kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. W przypadku osób bezrobotnych - odpowiednio:
  1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  2. Zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. (oryginał), w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  3. Własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów - w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej.
 5. W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego:
  1. Kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.
  2. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
  3. Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
  5. Oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie.
  6. Kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
  7. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (oryginał), aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 6. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  1. Kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł).
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
  3. Kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:
   • Zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o rodzaju prowadzonej działalności, formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (oryginał).
  2. W formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
   • Zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o rodzaju prowadzonej działalności i formie opodatkowania (oryginał).
  3. Oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  4. W formie karty podatkowej:
   • Decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej.
   • Oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  5. W przypadku zawieszenia w/w działalności - dokument potwierdzający ten fakt.
 8. W przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny
  1. Zaświadczenie wystawiony przez szkołę, potwierdzające posiadanie statusu ucznia (oryginał).
 9. W przypadku studiujących członków rodziny:
  1. Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta.
  2. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub o niepobieraniu stypendium.
 10. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 11. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał) lub zaświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń (oryginał).
 12. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 13. W przypadku utraty dochodu:
  1. Kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
  2. Zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 14. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej - zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (oryginał).
 15. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

 

 

 

 

Kategorie
Komunikaty