POMOC W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2020

POMOC W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 można składać w terminie do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2020 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Żegocina znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 528,00 zł (netto) na osobę w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodzica dziecka (opiekuna, osobę/podmiot sprawujący pieczę zastępczą), pełnoletniego ucznia oraz przez dyrektora szkoły. Stypendium przyznawane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (na przykład na kursach, kołach zainteresowań itp.), dofinansowania do kosztu zakupu materiałów edukacyjnych (np. podręczniki, zeszyty, atlasy, słowniki, przybory szkolne, strój sportowy na zajęcia W-f). Stypendium jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za zajęcia lub zakupy - wystarczy przedstawić dowód potwierdzający zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne (np. rachunek lub fakturę). Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Żegocinie – dziennik podawczy, można również pobrać wniosek ze strony internetowej Gminy Żegocina.


 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Żegocina.

Więcej informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem 14 6484527.

Kategorie
Komunikaty