"Posiłek w szkole i w domu"

pol.jpg

"Posiłek w szkole i w domu"   

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 kontynuuje w 2023r. realizację w/wym programu.

Zgodnie z umową nr 182/OPS/D/2023 ośrodek otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 29.498,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej / budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych/.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Koszty gorących posiłków pokrywane są w wysokości 65% z budżetu państwa i 35% ze środków własnych gminy / dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach/.

Koszty zasiłków celowych na zakup żywności pokrywane są w wysokości 66% ze środków budżetu państwa i 35% ze środków własnych gminy.

 

Przewidywany całkowity koszt realizacji programu w 2023r. -  87.659,00 zł w tym:

-  przewidywane środki z budżetu państwa    -   56.978,35 zł

-  przewidywane środki z budżetu gminy       -   30.680,65 zł

 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”, oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji w ramach modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

 

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

-  dla osoby w rodzinie                         - 1200,00zł

-  dla osoby samotnie gospodarującej    -  1552,00zł

Kategorie
Komunikaty