Prefinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze"

Od dnia 15 lipca 2022 roku możliwe jest prefinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”+

Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia tzn. wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki nawet do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji .

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem,
 • Wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


Warunki dotacji z prefinansowaniem

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.


Dla kogo prefinansowanie?

 

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) można składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie osobiście, lub poprzez Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Żegocinie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

lub

 • listownie po przez Pocztę Polską S.A. do WFOŚiGW Kraków
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w  Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.


Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł  i Części 3) Programu do 79 000 zł.


W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 • Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze .

Opracowano nowy wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję jego wypełniania.

Wnioski można składać już od 15 lipca br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod linkiem https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze-nowe-zasady-nowe-korzysci/ .

 

Przypominamy również, że w Gminie Żegocina działa Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” . W Punkcie tym mieszkańcy naszej Gminy otrzymują wsparcie w zakresie konsultacji dotyczących wymiany pieca i działań termomodernizacyjnych , korzyści wynikających z Programu Czyste powietrze, a także przygotowania i  złożenia wniosku o dofinansowanie oraz  uzyskają pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu .

Punkt czynny jest codziennie w godz. 7:30 – 14:30.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


Żegocina 316

32-731 Żegocina

II piętro, pokój 23

Telefon: 14 648 45 41

E-mail: ekodoradca@zegocina.pl

Kategorie
Komunikaty