DOFINANSOWANIE NA INSTALACJE ZAGOSPODAROWUJĄCE "DESZCZÓWKĘ"

Od 1 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. 

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie? 

Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie). 

Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych. Przykładowe elementy jakich inwestycji, które mogą być objęte dofinansowaniem, to: 

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 

- instalacja rozsączająca, 

- zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności), 

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. 

Jakie są warunki przystąpienia do Programu?

Dokumenty można składać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub do wyczerpania się środków. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Środki z Programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 złotych w ramach jednego wniosku. 

Jak można otrzymać środki z Programu „Moja Woda”? Najpierw należy pobrać wniosek z podstrony Programu “Moja Woda” na stronie Wojewódzkiego Funduszu – będzie on w formie aktywnego PDF - link: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ . Plik z danymi trzeba potem przesłać na adres: moja.woda@wfos.krakow.pl . Ten sam wniosek należy także wydrukować (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać, lub złożyć go osobiście, do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12. 

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej. 

Gdzie szukać informacji o Programie? Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Moja Woda” - link: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ oraz w zakładce Programu “Moja Woda” na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie.

Kategorie
Komunikaty