PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Listopad 2021

znakistronawww.png

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie

Wojewoda Małopolski przyznał w okresie od 30 maja 2021r. do 31grudnia 2021r. Gminie Żegocina środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.551 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych / w pełnym wymiarze czasu pracy /w tutejszym ośrodku, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Stosownie do art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, której wysokość nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

Kategorie
Komunikaty